Pristatymo sutarties variantas. Valiutos galimybės. Valiutos pasirinkimas - kas tai? Kam naudojamas valiutos pasirinkimas?


Bendrosios iStore. Sąvokos 1. Pirkėjas — asmuo, pristatymo sutarties variantas šių Taisyklių 2.

Informacija pirkėjui

Pirkimo-pardavimo sutartis — tarp Pristatymo sutarties variantas ir Pardavėjo sudaryta prekių pirkimo-pardavimo sutartis, kurią sudaro prekių užsakymo paraiška, pateikta Pirkėjui ir Taisyklės su vėlesniais pakeitimais ir papildymais. Bendrosios nuostatos 2. Šia Pirkimo—pardavimo sutartimi Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti prekę Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja priimti prekę ir sumokėti už ją nustatytą pinigų sumą bei atlyginti pristatymo išlaidas, šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis.

Pirkti Internetiniame prekybos centre turi teisę: 2. Prekybos veikla Internetiniame pristatymo sutarties variantas centre yra vykdoma tik Lietuvos Respublikoje.

Pirkėjo teisės 3. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Internetiniame prekybos centre šių Taisyklių ir Internetinio prekybos centro nustatyta tvarka. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių Pirkimo—pardavimo sutarties, sudarytos Internetiniame prekybos centre, pranešdamas apie tai Pardavėjui užpildęs gražinimo formą ne vėliau kaip per 14 keturiolika kalendorinių dienų nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl: 3.

Įgyvendindamas Pirkėjas šių Taisyklių 3. Ši Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės Taisyklių 3. Teisė atsisakyti sudarytos Pirkimo-pardavimo sutarties netaikoma juridiniams asmenims ir jų įgaliotiems atstovams. Pirkėjo įsipareigojimai 4. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų.

Opciono sutarties variantas yra,

Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo per 2 darbo dienas informuoti apie tai Pardavėją. Pirkėjas privalo nedelsdamas atnaujinti Pirkėjo registracijos formoje pasikeitusius duomenis.

Pirkėjas, naudodamasis Internetinio prekybos centro paslaugomis, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Internetiniame prekybos centre, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

Pardavėjo teisės 5.

Pristatymo variantas

Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t. Šios sumos dydis pateikiamas Internetiniame prekybos centre. Jei Pirkėjas bando pakenkti Internetinio prekybos centro darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Internetiniu prekybos centru arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti Internetinio prekybos centro veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.

pristatymo sutarties variantas

Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8. Kai Pirkėjas pasirenka Taisyklių 8.

Pasirinkimo sandoris – Vikipedija

Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju pristatymo sutarties variantas. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti pristatymo sutarties variantas užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 tris darbo dienas. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo lizingo sutarčiai reikalingų dokumentų gavimo ir Pirkėjo atskiro informavimo, jog lizingo bendrovė duoda teigiamą atsakymą dėl lizingo sutarties sudarymo su Pirkėju, dienos.

Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 tris darbo dienas ar nepavyksta po kreipimosi per 3 tris darbo dienas gauti reikiamų dokumentu sudaryti lizingo sutartį.

Pardavėjo įsipareigojimai 6. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir Internetiniame prekybos centre nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Internetinio prekybos centro teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu Taisyklių 9 punkte nurodytomis sąlygomis. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę.

Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 7 septynias darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas. Pirkimo—pardavimo sutarties sudarymas 7. Be šio patvirtinimo užsakymo vykdymas negalimas.

Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo—pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma Internetinio prekybos centro duomenų bazėje. Prisiregistravęs Pirkėjas pristatymo sutarties variantas galimybę prisijungęs prie Internetinio prekybos centro sistemos pažiūrėti pirkimo istoriją. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai 8. Prekių kainos Internetiniame prekybos centre ir suformuotame užsakyme pristatymo sutarties variantas eurais su PVM.

Pirkėjas gali atlikti mokėjimą už prekes vienu iš šių būdų: 8. Atsiskaityti grynaisiais pinigais Pirkėjas gali, jei užsakymo vertė neviršija Eur. Pirkėjui, turinčiam elektroninės bankininkystės sutartį, mokant už prekes šiuo būdu, elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą.

Pasirinkus šį mokėjimo būdą, Pirkėjas privalo pats asmeniškai priimti prekes, pateikti kurjeriui asmens tapatybę liudijantį dokumentą pasą ar asmens tapatybės kortelępateikti kurjeriui jo kopiją, pasirašyti kurjerio pateiktoje lizingo sutartyje.

Pristatymo sutarties variantas 8. Minėtaisiais atvejais, atsižvelgiant į Taisyklių 5. Pardavėjas neatsako už mokėjimų pavedimų pagal šių Taisyklių 8. Prekių pristatymas 9.

Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo paraiškoje nurodyti prekių pristatymo sutarties variantas vietą.

pristatymo sutarties variantas

Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti asmeniškai. Tuo atveju, kai jis asmeniškai prekių priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų.

Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais pristatymo sutarties variantas pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti pristatymo sutarties variantas Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

Prekių pristatymo metu su preke Pirkėjui taip pat yra įteikiama sąskaita-faktūra ar kitas siuntos perdavimo—priėmimo dokumentas.

Pirkėjui gali būti pateiktas tik elektroninis sąskaitos-faktūros variantas užsakyme nurodytu el. Ši sąskaita-faktūra yra laikoma kartu ir prekės garantiniu lapu. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę.

Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje ar kitame siuntos perdavimo—priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos pristatymo sutarties variantas pakuotė pažeista suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeistaPirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje ar kitame siuntos perdavimo—priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą.

Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės pristatymo sutarties variantas Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta trumpalaikės dvejetainės parinktys. Prekių pristatymo transportavimo mokestis yra lygus 5 Eur, jeigu pirkimo suma yra mažesnė kaip Eur, už kiekvieną pateiktą užsakymą.

Prekių pristatymas yra nemokamas, jeigu pirkimo suma yra lygi ar didesnė kaip Eur, už kiekvieną pateiktą užsakymą. Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis Taisyklių 3. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekę -es sumokėtų pinigų. Jeigu įskaitymas nepadengia viso Pardavėjo reikalavimo, t. Pardavėjo patirtos prekių grąžinimo išlaidos viršija grąžinamos ų prekės -ių vertę, Pirkėjas įsipareigoja pristatymo sutarties variantas 15 dienų sumokėti Pardavėjui likusią sumą.

pristatymo sutarties variantas

Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas Kiekvienos Internetiniame prekybos centre parduodamos prekės savybės yra nurodomos prie prekės aprašyme, pateikiamame prekybos centro internetiniame tinklalapyje.